Twoja chwila z kawą intermarche
Zasady

Kup produkty wybranych marek
za min. 20 zł i zachowaj dowód zakupu*

Marki

Zrób selfie z poranną kawą **
i prześlij zgłoszenie
za pomocą: MMS-a na numer 664078089***
lub rejestrując się w poniższym formularzu

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa.
Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

*
Zakup produktów o wartości min. 20 zł musi być udokumentowany jednym paragonem lub fakturą VAT.
**
Zdjęcie konkursowe w formacie JPG, PNG, GIF o maksymalnej wielkości 5 MB.
***
Koszt wysłania jednego MMS-a zgodny ze stawką operatora. Wysyłając MMS-a Uczestnik oświadcza, że jest świadomy obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w Konkursie odbywa się na wyraźne jego żądanie.

Termin przyjmowania zgłoszeń od 8.03.2018 r. do 21.03.2018 r.

Dziękujemy za udział w loterii
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 21.03.2018 r.

Formularz

*Dołącz zdjęcie, na którym pokażesz
swoją poranną chwilę z kawą
(format JPG, PNG, GIF o max. wielkości 5 MB).

Dodaj zdjęcie Wybierz ramkę
ramka mała 1
ramka mała 2
ramka podgląd

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. Państwa dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i wysyłki nagród konkursu „Twoja chwila z kawą”. Administrator w drodze umowy powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i wysyłki nagród konkursu „Twoja chwila z kawą” i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia podatku z tytułu konkursu „Twoja chwila z kawą”. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w konkursie „Twoja chwila z kawą”.

*Pole obowiązkowe.

Nagrody jacobs

26 marca 2018 r. nagrodzimy 250 najciekawszych zgłoszeń konkursowych!

produkty promocyjne

Regulamin Konkursu „Twoja chwila z kawą”

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Twoja chwila z kawą”, zwanej dalej „Konkursem”, jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Konkurs jest organizowany na zlecenie Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000518352, o kapitale zakładowym w wysokości 304 300,00zł, opłaconym w całości, REGON 147353687, NIP 5272717861.

1.3 Przez „Produkt” rozumie się produkty marek Jacobs, Prima, Tassimo, L’Or, Douwe Egberts, Maxwell House.

1.4 Przez „Okres konkursu” rozumie się okres, w którym łącznie należy dokonać zakupu Produktów, wykonać Zadanie konkursowe i zgłosić swój udział w Konkursie, który trwa od 8 marca 2018 roku do 21 marca 2018 roku.

1.5 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6 Celem Konkursu jest: zwiększenie sprzedaży produkty marek Jacobs, Prima, Tassimo, L’Or, Douwe Egberts, Maxwell House w sieci sklepów detalicznych Intermarche.

1.7 Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora przy ul. Sarmackiej 12/2, 02-972 Warszawa, na stronie www.twojachwilazkawa.pl (dalej: „Strona konkursu”) oraz na stronie www.intermarche.pl . Wszelkie inne informacje związane z Konkursem mają jedynie charakter pomocniczy lub instruktażowy.

1.8 Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać w związku z niniejszym Konkursem przed właściwym sądem powszechnym.

1.9 Udział w Konkursie jest dobrowolny.

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.11 Niniejszy Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.12 Uczestnik, przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Organizator nie odpowiada za prawdziwość podanych przez Uczestnika danych, posiada jednakże prawo ich weryfikacji zgodnie z postanowieniami pkt 5.3. Regulaminu.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej: Uczestnik, Uczestnicy), które w okresie od 8 marca do 21 marca 2018 r. dokonają zakupu za minimum 20 zł produktów marek: Jacobs, Prima, Tassimo, L’Or, Douwe Egberts, Maxwell House (dalej” „Produkt”), jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej sieci Intermarche zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a szczegółowa lista sklepów jest dostępna na stronie www.intermarche.pl.

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

2.3 Aby wziąć udział w Konkursie „Twoja chwila z kawą” należy kupić dowolne Produkty za minimum 20 zł, których zakup dokumentowany jest jednym paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, na których z nazwy wymienione są Produkty („Dowód zakupu”), w dowolnym sklepie sieci Intermarche na terenie Polski, zrobić zdjęcie (selfie) pokazujące ,,Mój poranek z kawą” i zarejestrować zgłoszenie na www.twojachwilazkawa.pl lub przesłać zgłoszenie za pomocą wiadomości MMS na numer +48 664 078 089.

2.4 Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać w jeden z nastepujących sposobów:

2.4.1 dokonując rejestracji swojego zgłoszenia w Konkursie na stronie konkursu www.twojachwilazkawa.pl za pomocą formularza zgłoszeniowego, w którym należy wypełnić następujące dane:
a) Imię – dana obowiązkowa;
b) Nazwisko – dana obowiązkowa;
c) Telefon komórkowy – dana obowiązkowa;
d) Dołączenie zdjęcia konkursowego w formacie JPG, PNG, GIF o maksymalnej wielkości 5 MB – dana obowiązkowa;
e) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu - dana obowiązkowa;
f) Wyrażenie zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i wysyłki nagród w ramach konkursu „Twoja chwila z kawą” przez Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa.” - dana obowiązkowa;
g) Wyrażenie zgody o treści: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 677 informacji handlowej dotyczącej konkursu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).” - dana obowiązkowa;
h) Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca w konkursie „Twoja chwila z kawą” została przez mnie wykonana i jestem wyłącznym jej twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i posiadam prawa autorskie do tej treści.” - dana obowiązkowa.

2.4.2. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości MMS zawierającej zdjęcie (selfie) pokazujące „Mój poranek z kawą” na numer + 48 664 078 089. Zgłoszenie udziału w Konkursie skutkuje przesłaniem do Uczestnika bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS. Wiadomość tekstowa SMS stanowi potwierdzenie zarejestrowania w Konkursie. Organizator wysyła w tej wiadomości do Uczestnika link (hiperłącze), tj. odwołanie do strony internetowej www.twojachwilazkawa.pl, na której będzie dostępny – w postaci pliku w formacie pdf – niniejszy Regulamin. Wiadomość tekstowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi

2.5 Koszt MMS-a Zgłoszeniowego, o którym mowa w punkcie 2.4.2, jest zgody ze stawką polskiego operatora sieci komórkowej, z którego usług korzysta Uczestnik. Opłata pobierana jest przez operatora niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie jest prawidłowe. Wysyłając MMS-a Uczestnik oświadcza, że jest świadom obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w konkursie odbywa się na jego wyraźne żądanie.

2.6 W Konkursie uwzględniane są jedynie MMS-y Zgłoszeniowe wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie są uwzględniane MMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

2.7 W Konkursie nie uwzględnia się MMS-ów Zgłoszeniowych o innej treści niż wskazana w pkt 2.4.2.

2.8 O czasie zgłoszenia dokonanego w trybie opisanym w pkt 2.4.2 decyduje chwila rejestracji zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem MMS-a Zgłoszeniowego w systemie informatycznym Organizatora, zaś dokonanego w trybie opisanym w pkt 2.4.1 decyduje chwila rejestracji zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.twojachwilazkawa.pl w systemie informatycznym Organizatora.

2.9 Uczestnik zobowiązany jest zachować paragon fiskalny albo fakturę VAT dokumentującą zakup Produktu, na których z nazwy wymienione są produkty marek Jacobs, Prima, Tassimo, L’Or, Douwe Egberts, Maxwell House. Na prośbę Organizatora Uczestnik zobowiązany jest przesłać kopię Dowodu zakupu w Okresie konkursu, przy czym data Dowodu zakupu nie może być późniejsza niż data dokonania zgłoszenia w Konkursie.

2.10 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy z zastrzeżeniem, że ten sam Dowód zakupu oraz to samo zdjęcie mogą zostać zgłoszone w Konkursie wyłącznie jeden raz. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłoszone przez niego zdjęcie w Konkursie zostało przez niego wykonane i on jest wyłączonym jego twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, posiada prawa majątkowe i osobiste, zdjęcia zgłoszonego do Konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

2.11 Uczestnik oświadcza i zobowiązuje się zapewnić, że nadesłane zgłoszenie konkursowe jest jego autorstwa oraz że jego przekazanie do udziału w Konkursie i jego wykorzystanie przez Organizatora oraz Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. w sposób określony w niniejszym regulaminie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

2.12 Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie powinno zostać dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Zgłoszenia dokonywane w inny sposób niż za pośrednictwem Strony konkursu nie będą brane przez Organizatora pod uwagę.

2.13 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszeń niespełniających wymogów wskazanych Regulaminem, w szczególności zgłoszeń dokonanych po terminie, nieprawidłowych, niekompletnych, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące dowodu zakupu, niepotwierdzonych dowodem zakupu, zawierających treści obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.

III. NAGRODY

3.1 Nagrodami w Konkursie są:
3.1.1. Nagroda Główna - 20 (słownie: dwadzieścia ) ekspresów do kawy Bosch Tassimo Suny, każdy z zestawem kapsułek Tassimo: Latte Macchiato Caramel, Latte Macchiato Classico oraz Cafe Crema Classico o wartości 456,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć złotych ) każdy; 3.1.2. Nagrody II rzędu - 100 (słownie: sto) kart przedpłaconych VISA o wartości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych) każda; 3.1.3. Nagrody III rzędu – 130 (słownie: sto trzydzieści) zestawów kawy zawierających: kawę rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200g, kawę mieloną Jacobs Krӧnung 500g, kawę ziarnistą Prima 450g o wartości 66,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych) każdy.

3.2 Do każdej Nagrody Głównej zostanie doliczona kwota pieniężna 51,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie.

3.3 Do każdej Nagrody II rzędu zostanie doliczona kwota pieniężna 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie.

3.4 Do każdej Nagrody III rzędu zostanie doliczona kwota pieniężna 7,00 zł (słownie: siedem złotych) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie.

3.5 W ramach Konkursu odbędzie się jedno posiedzenia Komisji Konkursowej w biurze Organizatora, przy ul. Sarmackiej 12/2, 02-972 Warszawa w następujących terminie 26 marca 2018 r. Na posiedzeniu wyłonionych zostanie 250 Zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w pkt 3.1.

3.5. Zwycięzcy o wygranej zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego podanego w Zgłoszeniu.

3.6. Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone do Zwycięzców za pośrednictwem przesyłki kurierskiej natomiast, karty przedpłacone Pocztą Polską listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w odpowiedzi na wiadomość SMS w ciągu 14 dni od dostarczenia do Organizatora przez Uczestnika Dowodu zakupu, o ile Organizator zgodnie z pkt 2.6 taką prośbę do Uczestnika skieruje. Warunkiem wydania nagrody jest udany kontakt telefoniczny z Uczestnikiem w celu potwierdzenia danych do wysyłki nagrody.

3.7. W przypadku, gdy Zwycięzca w ciągu 24 godzin nie odpowie na wiadomość SMS lub Zwycięzca nagrody nie wyraża chęci odbioru nagrody albo stwierdza, że nie posiada paragonu albo faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną, Zwycięzca taki traci prawo do otrzymania nagrody.

3.8. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.9. W przypadku, gdy z przyczyn niezawinionych przez Organizatora Zwycięzcy nie zostanie doręczona nagroda bądź gdy nagroda nie zostanie przez Zwycięzcę odebrana, wówczas Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania ponownego wysłania nagrody ani otrzymania pieniężnego zwrotu równowartości nagrody, w szczególności gdy brak możliwości doręczenia nagrody wyniknął z podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym.

3.10. W razie niemożliwości wydania Zwycięzcy nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają własnością Organizatora.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres biura Organizatora: i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok z dopiskiem „Twoja chwila z kawą - reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest niezbędny, nie później niż w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora.

4.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

4.3 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

4.4 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje listem poleconym, który zostanie wysłany w ciągu 7 dni od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu i wydawania nagród, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).

5.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa. Administrator upoważnił Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu stosownie do treści Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).

5.3 Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych powinno zostać dokonane pisemnie na adres Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa.

VI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1 W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie konkursu;
b) umożliwienie Uczestnikom zgłoszenia w Konkursie za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie konkursu.

6.2 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy użytkownik Internetu wyświetli Stronę konkursu.

6.3 Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu.

6.4 Uczestnik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Strony konkursu.

6.5 Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 11.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0.

6.6 Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

6.7 By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 6.6 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

6.8 Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej. Komunikacja między komputerem Uczestnika a serwerem Organizatora zaszyfrowana jest za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

6.9 Organizator informuje, że Strona konkursu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Konkursu.

6.10 Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie, przesyłając pisemną prośbę na adres korespondencyjny: i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok, z dopiskiem na kopercie „Twoja chwila z kawą – rezygnacja”, przy czym dopisek nie jest obowiązkowy. W przypadku, gdy rezygnacja nastąpi po wybraniu zwycięzców w trybie, o którym mowa w pkt 3.2, Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wypłaty równowartości nagrody.

7.2 Dodatkowe informacje na temat Konkursu można pozyskać poprzez kontakt e-mail pod adresem kontakt@twojachwilazkawa.pl bądź telefonicznie.

7.3 Uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku określającą jego udział w promocji i reklamie na rzecz Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa. W takim przypadku zasady wykorzystywania wizerunku oraz danych osobowych Uczestników, określać będzie odrębna umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem konkurs, a Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, kod pocztowy 90-057 Łódź, nr faksu: 22 201 21 08, e-mail: recepcja@i360.com.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

*Niepotrzebne skreślić.

Jeśli masz pytanie,
wypełnij formularz
lub skontaktuj się z nami
pod adresem e-mail: kontakt@twojachwilazkawa.pl  

lub pod numerem telefonu:
22 122 87 38
(w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00)  

lub listownie:
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lokal U5
15-084 Białystok
z dopiskiem „Twoja chwila z kawą”.

kawa

* Pole obowiązkowe.